ЦӀыхухэт тепсэлъэхьыгъуэ:2400:8902:0:0:F03C:91FF:FEE5:3024

Къыздихар Уикипедиэ
Мыбы кӀуэн: навигацэ, лъыхъуэн

Иджыпсту мы напэкӀуэцӀыр нэщӀ. Узхуэныкъуэм игугъ бгъуэтыфыну нэгъуэщӀ напэкӀуэцӀхэм, тхылъхэм абым теухуа тхыгъэхэм, иэ апхуэдэцӀэ зиӀэ напэкӀуцӀ быщӀыфынущ.